• Herstel , Onderhoud en Professionele Technische Hulp voor Bedrijven - Mail ons: Contact

 • Algemene Voorwaarden

 • ALGEMENE VOORWAARDEN:

  —————————–

  Art 1 : De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing, waarvan iedere klant verklaart kennis te hebben genomen en deze aanvaardt.

  Art 2 : Transportkosten en levertijden zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen of overmacht. Quality PC  behoudt zich het recht om deze prijzen aan te passen. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en gelden in geen enkel geval als uiterlijke termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail en/of telefonisch of via enige andere vorm van communicatie worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Het transporteren is steeds op risico van de klant. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

  Art 3 : BTW, taksen en andere belastingen vallen steeds ten laste van de klant en zijn steeds inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven. Prijsoffertes en prijzen van de artikels op folders worden steeds ter inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen, overmacht en gelden zolang de voorraad strekt of de opgegeven termijn is verstreken. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte, bestelbon of factuur en onder voorbehoud van wijzigingen. In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma’s, kopiëren van gegevens van andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software e.d. Voor deze tarieven kan steeds contact met Quality PC worden opgenomen. De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet website e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en zijn nooit bindend. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een aankooporder waarmee wordt ingegaan op een aanbieding doet geen koopovereenkomst ontstaan. Daartoe is een schriftelijke orderbevestiging / bestelbon vereist.

  Art 4 : Onze facturen en leveringen zijn steeds contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling, is de koper, zonder enige ingebrekestelling: een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege een rente verschuldigd zijn van 1% per maand op het factuurbedrag te reken vanaf factuurdatum, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

  Art 5 : Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur vallen. Omruilen is in sommige gevallen mogelijk maar enkel op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend. Het desgevallend niet kunnen naleven van deze wijzigingen, kan niet leiden tot een opzegging van de bestelling noch een compensatie van enige aard. Installatie van hard- en software, zoals genoteerd op de verkoopovereenkomst / bestelbon, is opgenomen in de overeengekomen prijs. Meegeleverde software wordt niet geïnstalleerd. Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op het door hem gekozen computersysteem.

  Art 6 : Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopovereenkomst / bestelbon. Zonder deze verkoopovereenkomst / bestelbon is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk. Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal Quality PC de klant daarvan op de hoogte brengen.

  Art 7 : De consument heeft géén recht af te zien van een gedane aankoop in de winkel. Indien het een “overeenkomst op afstand”
  (via webshop) betreft heeft de consument het recht om zonder betaling van een boete (maar met mogelijkse kosten ten laste van de consument zoals o.a. kosten voor terugzenden, de reeds uitgevoerde verleende diensten vooraleer de herroeping plaatsvond,…) en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het sluiten van de overeenkomst van de verkoop af te zien. De consument beschikt echter niet over het recht om van de aankoop af te zien: betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is, betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn, die geopend en/of gebruikt werden en/of waarvan de verzegeling werd verbroken of die reeds gedownload werden, betreffende de levering van audio- en video-opnamen of reeds verkregen data.

  Art 8 : Abonnementen zoals o.a. Microsoft Office 365, Exchanges, Antivirusproducten, VOIP, e.d. kunnen -minstens één maand vóór het verlopen van het abonnement- schriftelijk opgezegd worden. Zonder tijdige schriftelijke opzeg minstens één maand voor het verlopen van het abonnement en na afloop van uw minimale looptijd (bv. 12,24,60, x-aantal maanden) wordt uw abonnement vanzelf vernieuwd voor eenzelfde looptijd.

  Art 9 : Quality PC verbindt er zich toe steeds de garantie verstrekt door de fabrikant, diensten leverancier of importeur te hanteren, tenzij anders vermeld. Bepaalde fabrikanten of importeurs hanteren de ‘on site’ waarborg, in dit geval dient de klant zelf contact op te nemen met de fabrikant of importeur. Goederen met een aankoopprijs lager dan 30 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 7 dagen na aankoop. De garantie is meestal van het “carry-in” type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij Quality PC. Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Quality PC  zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geen reden tot verlenging van de garantieperiode. Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen aan Quality PC voor het niet beschikbaar zijn van de onderdelen of het gehele systeem. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, Cd’s, diskettes, kabels, e.d.). Eveneens dient een geldig origineel aankoopbewijs voorgelegd te worden aan Quality PC. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d. …) vallen steeds buiten garantie. Gebruik in extreme omstandigheden (o.a. zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving, …) vallen buiten garantie. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: – Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan. – Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software en/of CMOS-setup. – Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde. – Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik – Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- val- en brandschade,…) – Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking. – Schade veroorzaakt door virusinfectie. – Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd. Bij garantie van A-merk systemen (laptops, desktop, … ) zal de fabrikant – producent dan ook bepalen of het product in garantie is. RMA aanvragen kunnen enkel per mail of schriftelijk aangevraagd worden na goedkeuring van de aanvraag door ons kan U het product binnenbrengen – opsturen. De datum van aflevering – ontvangst van de goederen is beslissend voor het bepalen of deze binnen de garantie periode valt d.w.z. indien het product ons bereikt vanaf één dag na het aflopen van de garantieperiode u geen aanspraak meer kan maken op de garantie ondanks dat u de RMA aangevraagd hebt binnen de garantieperiode. Na RMA aanvraag moet u de producten binnen de veertien dagen opsturen en door ons ontvangen worden. Indien dit niet gebeurt ,dient u een nieuwe RMA aan te vragen .

  Art 10 : Quality PC verricht herstellingen of uitbreidingen aan computers en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht. – Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Quality PC  is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen na ontvangst. – Goederen die na drie maanden na datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van Quality PC  beschouwd en afgevoerd. – In geen geval kan Quality PC  verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld de nodige back-up genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden. Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor Quality PC. Niet te voorziene oorzaken, zoals niet tijdig beschik- of verkrijgbaar zijn van te vervangen onderdelen, kunnen voor vertragingen zorgen. – Om wettelijke redenen kan Quality PC enkel software installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt. Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden bestekkosten aangerekend volgens duur en de opmaak ervan. – Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren. Nieuwe onderdelen, door klant gemonteerd, welke niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst nagezien worden. Blijken deze niet defect, worden onderzoek- montage- en/of bestekkosten in rekening van de klant gebracht. Quality PC is geenszins verantwoordelijk voor schade geleden door de klant ten gevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) of een ‘cloud’ service (E-mail, website, hosting, Voip centrale, …) hieronder vallen gegevensverlies of tijdelijk niet beschikbaar zijn van gegevens of diensten, inkomstenderving, brandschade e.d.

  Art 11 : Tot einde volledige betaling d.w.z. betaling van de hoofdsom, kosten en intresten blijven de goederen in hun totaliteit eigendom van Quality PC . De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de Quality PC  geleverde zaken een pandrecht te verlenen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor een overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

  Art 12 : Onmiddellijk na ontvangst dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken bij ontvangst moeten binnen de 24 uur na levering worden gemeld en vóór het gebruik van de goederen. Daarna kan Quality PC  niet meer aansprakelijk worden gesteld. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis van Quality PC worden gebracht. Klachten geven de koper geenszins het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover Quality PC op te schorten. Klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de acht dagen na ontvangst.

  Art 13 : In geval van overmacht is Quality PC niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, ziekte, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

  Art 14 : Quality PC  zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, terug te vinden op https://www.quality-pc.be/privacyverklaring/ . Van toepassing zijn de privacy regel- en wetgeving.

  Art 15 : Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen worden aan de bevoegde rechtbank(en).

  © 2019 QUALITY PC | Barbesaenstraat 14 | 8200 Brugge St-Andries | BE 0890.037.950

  https://www.quality-pc.be | info@quality-pc.be | T: +32(0)50 706.602